سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢5-١١- مشخصات سالن های سردخانه های دایر برحسب نوع سالن: اسفند 1388
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9