سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢2-١١- تعداد پرواز و مسافر حج تمتع حمل شده توسط شرکت های هواپیمایی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9