سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
11-21- مسافر و بار حمل شده در پروازهای بین المللی برحسب شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی از فرودگاه های استان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9