سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١9-١١- مسافر و بار حمل شده توسط شرکت های هواپیمایی داخلی در پروازهای داخلی از فرودگاه های استان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9