سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١7-١١- وزن بار جا به جا شده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جاده ای (بر اساس بارنامه صادر شده )
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9