سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١6-١١- تعداد سفر و مسافر جا به جا شده برون استانی از طریق پایانه های مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9