سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١4-١١- تعداد سفر و مسافر جا به جا شده درون استانی از طریق پایانه های مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای برحسب شهرستان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9