سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
7-١١- انواع راه های روستایی تحت پوشش اداره کل راه و ترابری استان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9