سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
11-5- مسافر حمل شده از ایستگاه های شرکت بهره برداری راه آهن شهری (مترو) شهر تهران و حومه
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9