سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٣-١١- وزن انواع بار حمل شده از ایستگاه های راه آهن ناحیه تهران
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9