سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٠-١٠- تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و املاک
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9