سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٦-٩- پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی برحسب تعداد واحد مسکونی در نقاط شهری (به جز شهر تهران)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9