سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٥-٩- پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا برحسب وضعیت قبلی زمین و مساحت آن در نقاط شهری به جز شهر تهران
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9