سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢-٩- پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا برحسب نوع استفاده در نقاط شهری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9