سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
18-٩- واحدهای مسکونی معمولی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده بنا
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9