سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٥-٩- زمین های واگذار شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان برحسب نوع استفاده
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9