سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
9-13- تعداد و هزینه انواع ساختمان های احداث شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9