سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٢-٩- تعداد، متوسط سطح زیر بنا و متوسط هزینه یک متر مربع ساختمان واحدهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9