سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١١-٩- سرمایه گذاری بخش خصوصی برحسب ساختمان های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده درنقاط شهری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9