سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٨-٨- تولید برق انواع مولد و مصرف داخلی نیروگاه ها
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9