سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٦-٨- ظرفیت مولدهای نصب شده و قدرت مصرفی هم زمان در نیروگاه های شبکه سراسری تابع وزارت نیرو واقع در محدوده استان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9