سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٤-٨- طول شبکه جمع آوری و تعداد انشعاب فاضلاب در نقاط شهری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9