سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١-٨- منابع آب های زیرزمینی و مقدار تخلیه سالانه آن ها در سال آبی 90-1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9