سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١١-٧- جبران خدمات مزد و حقوق بگیران کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن: 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9