سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٥-٧- تعداد کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش تر برحسب نوع فعالیت، نحوه مالکیت و طبقات کارکن
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9