سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١-٧- جوازهای تاسیس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارگاه های صنعتی برحسب نوع فعالیت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9