سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٤-٥- ارزش افزوده و ارزش پرداختی ها و دریافتی های معادن در حال بهره برداری برحسب فعالیت: 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9