سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٣-٥- مقدار و ارزش تولید مواد معدنی در حال بهره برداری برحسب فعالیت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9