سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-43- مشخصات عمومی شرکت های تعاونی کشاورزی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9