سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-49- فعالیت های انجام شده در زمینه تثبیت شن های روان و بیابان زدایی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9