سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-48- اهم فعالیت های انجام شده در زمینه مرتع داری و اصلاح مراتع توسط اداره کل منابع طبیعی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9