سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٦-٤- متوسط هزینه تولید محصولات کشاورزی در یک هکتار به تفکیک نوع محصول و مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت در سال زراعی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9