سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-2- بهره برداری های کشاورزی برحسب نوع فعالیت و شهرستان: 1382
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9