سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
2-5- خانوار و جمعيت برحسب جنس در نقاط شهری و روستايی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9