سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
2-3- جمعيت برحسب جنس، سن و وضع سکونت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9