سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
3-2- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیش تر برحسب جنس و وضع فعالیت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9