سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
3-15- فرصت های شغلی اعلام شده، متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9