سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢-١- تعداد شهرستان، بخش ، شهر و دهستان بر اساس تقسیمات کشوری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9