سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0604 - تعداد ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بر حسب کشور - پاییز97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3