سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0605 - تعداد تابعیت اعطاء شده به فرزندان زنان ایرانی دارای همسر غیر ایرانی و تعداد ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به تفکیک شهرستان - بهار97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3