سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0201 - مدت پخش برنامه های رادیویی درون مرزی(ساعت) - سال1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9