سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0702 - تعداد کتب دینی، کتابخانه و زیارت کنندگان بقاع متبرکه در استان تهران - سال1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3