سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0302 - میزان فروش و تعداد اکران و عناوین فیلم ها در سینماهای استان تهران - سال97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13