سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
D0207 - تعداد، اعضاء، شاغلان و سرمایه شرکت های تعاونی فعال مسکن استان تهران - سال 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9