سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
D0204 - تعداد، اعضاء، شاغلان و سرمایه شرکت های تعاونی فعال معدنی استان تهران - سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9