سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
D0201 - شرکتهای تعاونی فعال بر حسب گروه های عمده فعالیت استان تهران - سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9