سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0124 - سرانه مصرف غذای بیرون افراد 15 ساله و بیش تر در ماه (وعده)-1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3