سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0117 - افراد 15 ساله و بیش تر برحسب وضعیت مصرف میوه در هفته (تعداد) -1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3