سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0116- سرانه نوشابه مصرفی افراد 15 ساله و بیش تر در هفته (لیوان)- 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3