سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0115- افراد 15 ساله و بیش تر برحسب وضعیت مصرف نوشابه در هفته (تعداد)-1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13